MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II

MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II

Projekt „MAP rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II“ navazuje na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník“, který skončil 31.května 2018.

Výstupem MAP I. byl koncepční dokument, který byl vytvořen komunitním způsobem, tzn. se zapojením zástupců všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu. Lokální aktéři tak byli nejen pravidelně informováni o dílčích výstupech, ale podíleli se na jejich tvorbě a připomínkování. Finální podoba dokumentu Místní akční plán pro ORP Jeseník byla schválena Řídícím výborem dne 26. 2. 2018 a posléze zřizovateli všech škol v regionu.

Za Jesenicko jsme v průběhu projektu shromáždili 116 investičních záměrů v celkové hodnotě přes 305 miliónů korun viz Strategický rámec MAP. Jedná se převážně o modernizace odborných učeben, vybudování sportovišť, revitalizace venkovních areálů, zajištění bezbariérovosti a bezpečnosti v budovách apod. V rámci výzvy IROP (Infrastruktura ZŠ) již byly podpořeny projekty podané za obec Česká Ves, Bernartice, Javorník, Lipová, Mikulovice, Vidnava, Zlaté Hory, Jeseník.

Za Jesenicko jsme v Akčním plánu dále shromáždili celkem 46 neinvestičních záměrů v celkovém objemu přes téměř 6 milionů korun. Ty se mohou nadále ucházet o získání dotací z Evropské unie (např. MAP II, KPSVL).

Kromě plánování proběhly také aktivity v mezilidské rovině (pracovní setkání, jednání u kulatých stolů, semináře, workshopy, exkurze) a výjezdní (poznávací a interaktivní) aktivity. Za dobu realizace projektu MAP I proběhlo celkem 69 akcí s celkovou účastí cca 1.500 osob. Zapojili jsme téměř 70 různých typů subjektů působících v našem regionu.     

Cílem MAP II je i nadále rozvíjet spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání v území ORP Jeseník. Dojde k aktualizaci analytických vstupů do MAP a revizi analytické části. Nadále bude probíhat případná aktualizace Strategického rámce MAP. Předpokládáme pokračování tvorby akčních plánů (fáze implementace) v ročních cyklech, které budou kopírovat školní roky.

Podpoříme školy ve strategickém plánování

Budeme posilovat spolupráci nejen v rámci území, ale i uvnitř pedagogických sborů na školách a hledat konsenzus nad dlouhodobými prioritami každé školy. Všechny zapojené školy tak zpracují vyhodnocení vlastního pokroku ve škole = Popis potřeb školy. Reálné potřeby škol pak přeneseme do MAP.

Kromě spousty aktivit naplánovaných v Akčního plánu proběhne:

  • Odborný rozvoj nejen pedagogických pracovníků, ale i dalších aktérů ve vzdělávání, a to primárně prostřednictvím výměny zkušeností (workshopy, kulaté stoly apod.). Proběhne 7 vzdělávacích akcí.
  • Aktivnější zapojení rodičů do diskuze o kvalitě vzdělávání a inkluze. Za tímto účelem budou realizovány 4 workshopy s rodiči za účasti odborníků.

Základní informace o projektu:

Reg. číslo:                   CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009718

Doba realizace:         1. 10. 2018 – 30.9. 2022

Rozpočet:                   12 598 316 Kč

Zapojeno:                   39 škol ORP Jeseník

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ke stažení