Škola pro všechny

Od července roku 2016 realizuje Město Jeseník ve spolupráci s 15 základními školami v ORP Jeseník další projekt v oblasti školství s názvem Škola pro všechny. Cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, zejména pak vyrovnávání příležitostí dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. S tím souvisí i požadovaná změna v přístupu a nastolení pozitivních podmínek pro společné vzdělávání tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka bylo možné vzdělávání uskutečňovat prioritně v hlavním vzdělávacím proudu.

V rámci projektových aktivit tak bude cíleno na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání, podporu školních poradenských pracovišť, podporu prostřednictvím zavedení pozice školního asistenta a rozvoj pracovníků ve vzdělávání. Projektové aktivity budou tematicky i organizačně provázané natolik, že bude využito jejich synergického efektu a pro cílové skupiny pak budou znamenat komplexní podporu. V rámci mimoškolních aktivit zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí budou podporovány formy práce s žáky, které budou reflektovat jejich potřeby a zároveň budou pro žáky dostatečně atraktivní. Jejich přidanou hodnotou pak bude nejen rozvoj klíčových kompetencí a prevence školního neúspěchu, ale i podpora vytváření prostředí přátelského k žákům se SVP. Podpůrná personální opatření ve školních poradenských pracovištích budou provázána s podporou zavedení pozic koordinátora inkluze na škole a školního asistenta. Zároveň dojde mezi školami k prohloubení spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání, která byla rozvíjena v rámci projektu Společně za úspěchem.

Další aktivity se již zaměřují na rozvoj znalostí a dovedností pracovníků ve vzdělávání v oblasti vytváření inkluzivního prostředí. Jejich náplní bude zejména realizace vzdělávacích kurzů, seminářů, odborných poradenství a také supervizních setkání. Bude se tak jednat o (z názvu aktivit vyplývající) metodickou podporu pedagogů při práci s heterogenní skupinou, podporu pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí škol a další vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků.

Do projektu je v pozici partnera též zapojena MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. a bude tak přispívat ke společné koordinaci postupu v rozvoji škol a naplňování jejich potřeb v oblasti inkluzivního vzdělávání. Výsledkem projektu tak bude nejen zvýšení proinkluzivnosti na 15 ZŠ z ORP Jeseník, ale i vyšší kvalita práce s cílovými skupinami a dostatečně vzdělaní a zkušení pracovníci ve vzdělávání připravení na implementaci novelizace školského zákona v oblasti inkluzivního vzdělávání.

Projekt s rozpočtem přes 25 mil. Kč tak bude v následujících 3 letech pomáhat k rozvoji škol a vzdělávání na Jesenicku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.