Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník I

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník I

Město Jeseník bylo úspěšné při předložení projektové žádosti v rámci OPVVV, programu financovaného z fondů Evropské unie. Místní akční plán (MAP) si klade za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, což znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Spolupráce uvedených povede k systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování, orientací na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, ke zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči. Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev OP VVV a výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP.

Výstupem projektu bude místní akční plán rozvoje vzdělávání ve správním území obce s rozšířenou působností Jeseník. Tento plán stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Bude zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Do projektu je zapojeno 36 škol ORP Jeseník. Projekt bude realizován v období od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018. Rozpočet projektu činí rozpočet 4 696 534 Kč.

Klíčovými tématy MAP jsou:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, kariérové poradenství v základních školách
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků o oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání
  • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků

Tato klíčová témata budou realizována následujícími aktivitami: tematická setkávání ředitelů škol, zástupců zřizovatelů a dalších relevantních aktérů – společné vzdělávání a spolupráce. Akční plánování – spolupráce aktérů ve vzdělávání při přípravě akčního plánu, připomínkování akčního plánu na workshopech, zastoupení v hlavním orgánu MAP – Řídícím výboru, pracovních skupinách, společná definice investičních i neinvestičních priorit území, příprava priorit každé školy – priority ORP Jeseník, příprava záměrů aktivit spolupráce v rámci akčního plánu, záměry aktivit škol a aktivit spolupráce použitelné pro další projektové žádosti a spolupráci v regionu. Realizace MAP+ prostřednictvím aktivity Realizace plánu dojde již k realizaci dříve naplánovaných opatření lokální strategie. Budou probíhat setkání zástupců ZŠ a SŠ ohledně předání informací o žácích se SVP. Budou využívány elektronické nástroje pro pravidelnou komunikaci (web). Proběhne rovněž sdílení příkladů dobré praxe mezi školami.

Realizátor projektu: 

Město Jeseník, oddělení školství 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ing. Markéta Bartáková

Vedoucí projektu 

ma.bartakova@gmail.com

Ke stažení